Πλαστικό πλαίσιο διπλής όψης ζέβρα με αντανακλαστική ταινία

Χαρακτηριστικά Στηθαίων

  • Ελαφρύ – Εύκολη τοποθέτηση και μεταφορά
  • Διαχωριστικό ρευμάτων πορείας στηριζόμενη σε βάση από ανακυκλωμένο υλικό
  • Κατευθυντήρια μονάδα – τοποθέτηση δεικτών καθοδήγησης / πινακίδων / φανών
  • Προσωρινή σήμανση σε εργοτάξια/δρόμους διπλής κυκλοφορίας – διπλής όψης αντανακλαστικό
  • Παρεμπόδιση στάθμευσης σε χώρους φορτοεκφορτώσεων.